İLAMLI İCRA TAKİBİ

Alacaklının elinde bir mahkeme kararının (ilam), mahkeme önünde yapılan sulh, kabul veya feragatin, hakem kararının, noter senedinin veya temyiz ve icra kefaletnamelerinin bulunduğu hallerde başvurulan takip yoludur.

İlam: Bir davanın mahkemece nasıl bir hükme bağlandığını gösteren resmi belgedir.

Alacaklı elinde bulunan bu belge ile birlikte bir takip talebiyle icra müdürlüğü nezrinde takip başlatabilir.

İlamlı İcra Takibinin Konusu

İlamlı icra takibinin konusu para alacağı, menkul teslimi, gayrimenkullerin tahliyesi, çocuk teslimi çocuk ile şahsi münasebet-görüştürme gibi konulardır.

İlamlı takipte kullanılabilecek belgeler:

 • Mahkeme kararı
 • Mahkeme önünde yapılan sulh, kabul veya feragat,
 • Hakem kararı
 • Noter senedi
 • Temyiz ve icra kefaletnameleri

İlamlı icra takibini başlatabilmek için kararın kesinleşmesi gerekmez. Bu kuralın istisnaları;

 • Taşınmaz mal ile ilgili ayni haklara ilişkin ilamlar,
 • Aile ve kişiler hukukuna ilişkin ilamlar,
 • Bayrağına ve sicile kayıtlı olup olmamasına bakılmaksızın bütün gemilere ve bunlarla ilgili ayni haklara ilişkin ilamlar,
 • Menfi tespit davaları ve tazminat ilamları,
 • Sayıştay ilamları.

Ayrıca yabancı mahkeme kararlarının tenfizi hakkındaki kararlar temyiz edilirse icra durur.

 

Yetki, İtiraz, Zamanaşımı

İlamlı icra takiplerinde yetki sorunu yoktur. Alacaklı istediği icra dairesinden takibi başlatabilir. Borçlu yetkiye itiraz gibi hukuki savunmalarda bulunamaz. Yerleşim yerini değiştiren alacaklı, dosyanın bulunduğu yerleşim yerindeki icra müdürlüğüne havalesini isteyebilir.

İlamlı icra takibinde, borç mahkeme kararı ile belirlendiği için, borca itiraz mümkün değildir. Öte yandan borçlunun diğer itirazları ile ilgili icra mahkemelerinde dava açma hakkı her zaman saklıdır. Dava açabileceği hususlar;

 • Zamanaşımı,
 • İfa
 • Temyiz

İlamlı icra takiplerinde zamanaşımı 10 yıldır. 10 yıl süreyle hiçbir işlem yapılmayan icra dosyaları kendiliğinden düşer.

Önemli Bilgiler

 1. İlamlı takiplerde yetki sorunu yoktur. İstediğiniz yerden icra takibine koyabilirsiniz.
 2. İlamlı takiplerde peşin harç yoktur. Başvuru harcı, vekalet suret harcı ve tebligat masrafı vardır.
 3. Bazı ilamların icraya konabilmesi için kesinleşmiş olması şarttır. Bu sebeple ilamı icraya koymadan önce bu şartın sağlanıp sağlanmadığından emin olunuz.
 4. İlamlı icra takibinde ödeme emri değil, icra emri gönderilir. İcra emri, ödeme emrinden daha güçlüdür.
 5. İtirazın iptali davası ilamında yer alan vekalet ücreti, yargılama gideri ve icra inkar tazminatı gibi kalemlerin itiraza uğrayan dosyadan icraya konulması gerekmez ancak asıl alacak kalemi itirazla duran dosyaya ibraz edilmelidir.
 6. İlamda her bir kalemde farklı bir faiz işletilmesi gerekebilir. Takip açılırken bu faizlere dikkat edilmelidir.
 7. Kararı icraya koyarken icra müdürlükleri kararın aslını görmek isteyebilir. Bu sebeple dosyaya kararın aslını, yoksa aslı gibidir örneğini koyunuz.
 8. Kararın kesinleşip kesinleşmeden takibe konulabilmesi ile ilgili çok dikkatli olunuz. Kesinleşmeden takibe koyduğunuz ilamlı takiplerin iptal edilmesi alacaklıyı zarara uğratabilir.
 9. İlam borçlusu mahkemede kendisini vekille temsil ettirmişse, icra emrinin vekile gönderilmesi gerekir. Tahliye, nafaka ve benzeri ilamlarda, icra emrinin borçluya da gönderilmesi faydalı olacaktır.
 10. İlamda birden fazla borçlu varsa ve her biri borçtan müştereken sorumlu değilse, takip talebinde ve icra emrinde her bir borçlunun borcun ne kadarından sorumlu oldukları ayrıca belirtilmelidir.

icrax.com ©2023   |   AvioSoft

bir Diletişim Haberleşme Ltd. Şti. ürünüdür.

veya

Kimlik bilgileriniz ile giriş yapın

veya    

Bilgilerinizi mi unuttunuz?

veya

Create Account